Học thuật

Giả thuyết thu nhập nội sinh là gì? Tìm hiểu hàm tiêu dùng cá nhân

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Giả thuyết thu nhập nội sinh (endogenous income hypothesis) là gì ? Tìm hiểu hàm tiêu dùng cá nhân.

Giả thuyết thu nhập nội sinh là gì? Tìm hiểu hàm tiêu dùng cá nhân

Giả thuyết thu nhập nội sinh (endogenous income hypothesis) là giả thuyết cho rằng lợi ích là một hàm của chi tiêu cho tiêu dùng và của cải.

Giả thuyết thu nhập nội sinh là gì?

Giả thuyết thu nhập nội sinh (endogenous income hypothesis) là giả thuyết cho rằng lợi ích là một hàm của chi tiêu cho tiêu dùng và của cải. Hàm ý của giả thuyết này là khi đạt được mức của cải tối ưu nào đó, tất cả thu nhập đều được chi tiêu, mặc dù thông thường người ta hy vọng mọi người sẽ tiết kiệm một ít thu nhập.

Phương pháp tiếp cận thu nhập nội sinh được rút ra từ lý thuyết vi mô về hàm tiêu dùng - một lý thuyết về cơ bản cho rằng hộ gia đình lựa chọn giữa hàng hóa và của cải, trong đó cả hai đều có ích lợi cận biên dương, nhưng tỷ lệ thay thế cận biên giữa tiêu dùng và của cải giảm dần. Lý thuyết này không "lý giải" tại sao nhất thiết phải đưa của cải vào hàm tiêu dùng cá nhân, mà chỉ cho rằng của cải là khoản dự trữ để đối phó với tương lai bất định, chứ không phục vụ cho tiêu dùng tiềm tàng trong tương lai.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tìm hiểu hàm tiêu dùng cá nhân

Mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập khả dụng gọi là hàm tiêu dùng cá nhân: C = f(Yd). Các hộ gia đình luôn luôn chi tiêu tiêu dùng ở bất kỳ mức thu nhập nào, một đại lượng mà chúng ta gọi là tiêu dùng tự định, đây là một đại lượng độc lập với thu nhập.

Tin mới lên