Học thuật

Giá trị danh nghĩa và giá trị thực tế là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu giá trị danh nghĩa (nominal value) và giá trị thực tế (real value) là gì?

Giá trị danh nghĩa và giá trị thực tế là gì?

Giá trị danh nghĩa (nominal value) là cách tính các đại lượng kinh tế bằng giá hiện hành. Giá trị thực tế là các giá trị của các đại lượng, biến số, chỉ tiêu kinh tế tính bằng giá cố định.

Định nghĩa về giá trị danh nghĩa và giá trị thực tế

Giá trị danh nghĩa (nominal value) là cách tính các đại lượng kinh tế bằng giá hiện hành, chẳng hạn GDP danh nghĩa là GDP tính theo giá thị trường hiện hành. Vì giá cả thay đổi từ năm này sang năm khác nên kết quả quan sát các biến số kinh tế theo giá hiện hành không cho chúng ta biết xu thế phát triển thực sự của nó.

Giá trị thực tế (real value) là các giá trị của các đại lượng, biến số, chỉ tiêu kinh tế tính bằng giá cố định, còn gọi là giá so sánh. Chẳng hạn, khi tính toán tổng sản phẩm trong nước (GDP), người ta sử dụng giá cố định để loại trừ ảnh hưởng của sự thay đổi giá cả theo thời gian. Như vậy, khái niệm giá trị thực tế không hàm ý một đại lượng, biến số, chỉ tiêu là có thực hay không có thực, mà chỉ hàm ý nó được tính bằng giá cố định (của kỳ gốc, thời kỳ cơ sở) chứ không phải giá hiện hành trên thị trường.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên