Học thuật

Giảm của cải là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Giảm của cải (dissavings) là gì?

Giảm của cải là gì?

Giảm của cải (Dissavings) là việc chi cho tiêu dùng hiện tại vượt quá mức thu nhập cá nhân sử dụng hiện tại.

Giảm của cải (Dissavings) là việc chi cho tiêu dùng hiện tại vượt quá mức thu nhập cá nhân sử dụng hiện tại. Phần chênh lệch được các hộ gia đình bù đắp bằng vay nợ hoặc rút bớt các khoản tiết kiệm trong quá khứ. Cả hai cách này đều làm giảm khối lượng của cải ròng mà một hộ gia đình nắm giữ.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên