Tài chính

Giảm vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty hàng hải Việt Nam

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có Quyết định số 277/QĐ-UBQLV về việc điều chỉnh quy mô và cơ cấu vốn điều lệ theo kết quả bán cổ phần lần đầu của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC, trước đây là Vinalines).

Giảm vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty hàng hải Việt Nam

Giảm vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty hàng hải Việt Nam.

Theo Quyết định này, vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được điều chỉnh giảm từ 14.046 tỷ đồng tại Quyết định số 751/QĐ - TTg ngày 20/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam xuống 12.005,88 tỷ đồng.

Theo đó, số cổ phần phát hành lần đầu cũng giảm tương ứng xuống còn 1.200.588.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, cổ phần nhà nước nắm giữ là 1.194.213.300 cổ phần, chiếm 99,469% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 453.800 cổ phần, chiếm 0,038% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho tổ chức công đoàn là 500.000 cổ phần, chiếm 0,042% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai là 5.420.900 cổ phần, chiếm 0,452% vốn điều lệ.

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp yêu cầu Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần và hoàn tất các thủ tục còn lại trong công tác cổ phần hoá theo quy định của pháp luật.

Ban chỉ đạo cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam căn cứ tỷ lệ cổ phần Nhà nước nắm giữ theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, bổ sung vào dự thảo Điều lệ để thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần đầu về quyền bán tiếp phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần sau khi công ty cổ phần chính thức hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Trước đó, trong quá trình bán cổ phần, Vinalines chỉ bán được một phần số lượng cổ phần bán đấu giá công khai và cổ phần bán cho người lao động theo phương án được duyệt. Theo quy định tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, trường hợp không bán hết cổ phần theo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, doanh nghiệp cổ phần hóa phải điều chỉnh vốn điều lệ, cơ cấu vốn điều lệ.

Tin mới lên