Đô thị

Hà Nội bổ sung hơn 1.300ha đất dự án vào diện thu hồi đất năm 2020

(VNF) - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Hà Nội bổ sung hơn 1.300ha đất dự án vào diện thu hồi đất năm 2020

Sáng 7/7, tiếp tục kỳ họp thứ 15, HĐND TP Hà Nội khóa XV, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Cụ thể, nghị quyết điều chỉnh giảm 34 dự án thu hồi đất năm 2020 với diện tích 78,94ha và 15 dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa năm 2020 với diện tích 24,59ha.

Bên cạnh đó, nghị quyết bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Trong đó, có 352 dự án thu hồi đất bổ sung năm 2020 với diện tích là 1.359,73ha (291 dự án vốn ngân sách với diện tích 636,85ha và 61 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 723,29ha);

230 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020, với diện tích là 403,09ha (gồm 203 dự án vốn ngân sách với diện tích 288,47ha; 27 dự án vốn ngoài ngân sách với diện tích 114,62ha).

Cũng theo nghị quyết, kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án thu hồi đất đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2020 của HĐND thành phố; còn các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện sẽ để các quận, huyện bố trí. 

Trong năm thực hiện, UBND TP tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua thì UBND thành phố tổng hợp, đề nghị thường trực HĐND thành phố thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất.

Với tỷ lệ 92/92 đại biểu có mặt tại hội trường biểu quyết tán thành, HĐND thành phố đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất năm 2020; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020.

Tin mới lên