Tiêu điểm

Hà Nội đặt mục tiêu 40% cán bộ Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ

(VNF) - Thành uỷ Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025, 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Thành ủy Hà Nội mới đây đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về "Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo".

Thành ủy Hà Nội cho biết đội ngũ cán bộ các cấp từ thành phố đến cơ sở được xây dựng cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, trình độ, năng lực... đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của thành phố.

Tuy nhiên, Thành ủy đánh giá nhận thức của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là của người đứng đầu về công tác cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cán bộ vẫn là khâu yếu, còn biểu hiện hình thức, nể nang, trong khi đó, các trường hợp yếu kém về năng lực, trì lệ chậm được thay thế. Công tác quy hoạch cán bộ, nhất là việc giới thiệu cán bộ của thành phố bổ sung vào nguồn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho Trung ương chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của Đảng bộ Thủ đô.

Theo Thành ủy Hà Nội, nguyên nhân là do một số cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác cán bộ trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, hệ thống các quy chế, quy định về công tác cán bộ của một số địa phương, đơn vị chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, triển khai rập khuôn, máy móc theo quy định của cấp trên, không phù hợp với thực tiễn.

Theo đó, để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo, Thành ủy Hà Nội đã đặt 4 mục tiêu trong giai đoạn này.

Cụ thể, thứ nhất là hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ từ thành phố đến cơ sở. Sớm khắc phục các hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Thứ hai là thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của thành phố bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mục tiêu thứ ba là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách là việc hiện đại, chuyên nghiệp; dám làm, dám chịu trách nhiệm; được bố trí đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh.

Cuối cùng, Thành ủy đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện ban thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi thường dưỡng cập nhật kiến thức mới.

Tin mới lên