Tiêu điểm

Hà Nội sẽ trình Bộ Chính trị Đề án chính quyền đô thị trong tháng 12/2018

(VNF) – Đây là thông tin được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVI) được tổ chức hôm nay (1/10).

Hà Nội sẽ trình Bộ Chính trị Đề án chính quyền đô thị trong tháng 12/2018

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tóm tắt về Đề án chính quyền đô thị.

Tại hội nghị, trình bày báo cáo tóm tắt về Đề án chính quyền đô thị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết đề án gồm 4 phần: Sự cần thiết, căn cứ và cơ sở lý luận, thực tiễn xây dựng đề án; thực trạng tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội; định hướng và nội dung thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; tổ chức thực hiện.

Mục tiêu chính của việc xây dựng đề án là nghiên cứu, đề xuất các nội dung thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội (đô thị đặc biệt). Trong đó, tập trung vào quản lý theo mô hình chính quyền tại khu vực đô thị (quận, thị xã, phường) của thành phố và tiếp tục đổi mới, củng cố chính quyền nông thôn (huyện, xã, thị trấn) theo Kết luận số 22-KL/TW ngày 07/11/2017 của Bộ Chính trị (về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011 – 2020).

Đề án tập trung đề xuất, kiến nghị các nội dung thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị (về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy, hoạt động quản lý...) trong khu vực đô thị và từng bước đổi mới, củng cố khu vực nông thôn của thành phố Hà Nội; đổi mới cơ chế, chính sách phân cấp, ủy quyền giữa các cơ quan Trung ương, thành phố và phân cấp giữa các cấp chính quyền thành phố; đổi mới tổ chức và hoạt động của các tổ chức Đảng, Mặt trận, các đoàn thể ở cấp huyện, cấp xã trong điều kiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị tại Hà Nội.

Theo đó, tổ soạn thảo đưa ra 2 phương án mô hình chính quyền đô thị. Phương án 1 là xây dựng mô hình 2 cấp chính quyền gồm thành phố và quận, huyện, thị xã; một cấp hành chính tại xã, phường, thị trấn.

Phương án 2 là xây dựng mô hình tổ chức môt cấp chính quyền (thành phố), 1 cấp hành chính (quận, huyện, thị xã) và 1 cơ quan hành chính đại diện (xã, phường, thị trấn).

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, dự kiến sẽ báo cáo đề án với Bộ Chính trị vào tháng 12/2018, báo cáo Chính phủ quý I/2019 và trình Quốc hội xây dựng, ban hành Nghị quyết cho phép làm thí điểm quý IV/2019.

Sau khi được thông qua, nếu thực hiện theo phương án 1 sẽ đề xuất thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND tại phường trước từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 và sau đó sẽ thực hiện việc không tổ chức HĐND xã, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2026 -2031.

Còn nếu thực hiện theo phương án 2, sẽ đề xuất thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND xã, phường, thị trấn từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 20126 và sau đó sẽ thực hiện việc không tổ chức HĐND quận, huyện, thị xã từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin mới lên