Bất động sản

Hà Nội thông qua danh mục 869 dự án thu hồi đất năm 2017

(VNF) - Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết danh mục các dự án thu hồi đất năm 2017 và danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ trên địa bàn Thủ đô năm 2017 thuộc thẩm quyền.

Hà Nội thông qua danh mục 869 dự án thu hồi đất năm 2017

Hà Nội thông qua danh mục 869 dự án thu hồi đất và 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

Cụ thể, Nghị quyết thông qua danh mục 869 công trình, dự án thu hồi đất năm 2017 với diện tích là 2.748 ha; danh mục 390 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 với diện tích diện tích là 832 ha.

Hội đồng Nhân dân cũng giao Uỷ ban Nhân dân thành phố trong quá trình thực hiện cần tiếp tục rà soát, đánh giá tiến độ triển khai và sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng, cấp bách mà chưa có trong danh mục thì Uỷ ban Nhân dân thành phố tổng hợp, đề nghị Thường trực Hội đồng thống nhất trước khi quyết định thu hồi đất và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

Hà Nội thông qua danh mục 869 dự án thu hồi đất năm 2017

Trong năm 2016, số dự án thu hồi đất của Hà Nội ước đạt 86,5%, cao hơn năm 2015 gần 30%

Được biết, trong năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất với 886 dự án, diện tích 2.112 ha; danh mục chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng với 574 dự án, diện tích 1.216 ha.

Tuy nhiên, số dự án thu hồi đất năm 2016 chỉ ước đạt 86,5% kế hoạch; số dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng ước đạt 85,7% kế hoạch.

Mặc dù vậy, con số này vẫn cao hơn so với kết quả thực hiện năm 2015 (lần lượt chỉ đạt 57,7% và 54,8% kế hoạch).

Tính đến ngày 30/11/2016, tổng nguồn thu từ sử dụng đất là 22.400 tỷ đồng, tiền thuê đất là 4.256 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch.

Song, theo báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế-Ngân sách (thuộc Hội đồng Nhân dân thành phố), công tác lập danh mục các dự án, công trình của năm 2016 còn hạn chế, dẫn đến phải đưa ra khỏi danh mục 122 dự án thu hồi đất, 99 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

Ban đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố báo cáo kết quả thực hiện của 212 dự án thu hồi đất, 108 dự án chuyển đối mục đích đất được Thường trực Hội đồng thống nhất bổ sung tại văn bản 333/HĐND-KTNS ngày 30/8/2016 để đại biểu đánh giá chất lượng, tính khả thi của các dự án mới được đề xụất, từ đó rút kinh nghiệm cho công tác điều chỉnh của năm 2017.

Đối với 217 dự án không hoàn thành theo kế hoạch thu hồi đất và 122 dự án đưa ra khỏi danh mục thu hồi đất năm 2016, Ủy ban Nhân dân thành phố cần giải trình rõ nguyên nhân chủ quan không hoàn thành kế hoạch, trách nhiệm cụ thế của từng cấp, từng ngành, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Tin mới lên