Tài chính

HAGL Agrico: Doanh thu tài chính tăng gần 6 lần, lãi ròng 9 tháng đạt 1.127 tỷ

(VNF) – Lũy kế 9 tháng, Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.127 tỷ đồng – tăng mạnh so với khoản lỗ 686 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

HAGL Agrico: Doanh thu tài chính tăng gần 6 lần, lãi ròng 9 tháng đạt 1.127 tỷ

HAGL Agrico báo lãi 114 tỷ đồng trong quý III/2017

Trong quý III/2017, doanh thu thuần hợp nhất của HNG đạt 934 tỷ đồng, giảm 4,8% so với cùng kỳ; tuy nhiên giá vốn giảm mạnh (-29%) giúp lợi nhuận gộp đạt 287 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần.

Cơ cấu doanh thu của HNG trong quý III có sự thay đổi đáng kể. Theo đó, doanh thu từ bán bò giảm 3,4 lần xuống còn 223 tỷ đồng; doanh thu bán mủ cao su tăng gấp 5 lần lên 189 tỷ đồng; doanh thu bán trái cây đạt 450 tỷ đồng – chiếm 48% tổng doanh thu.

Cùng với khoản thu gần 12 tỷ đồng từ công ty liên doanh liên kết, kết thúc quý III, HNG báo lãi 114 tỷ đồng – trong khi cùng kỳ lỗ 127 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của HNG đạt 2.678 tỷ đồng, giảm 25%. Giá vốn là 1.807 tỷ đồng (giảm 43%) giúp lợi nhuận gộp đạt 870 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần.

Đáng chú ý, doanh thu tài chính 9 tháng của HNG ở mức rất cao, đạt 1.299 tỷ đồng, tăng gấp 5,7 lần. Trong đó, thu lãi vay từ các công ty khác 229 tỷ đồng, thu từ thanh lý khoản đầu tư 979 tỷ đồng.

Cùng với khoản lãi khác (32 tỷ đồng), lợi nhuận sau thuế 9 tháng của HNG đạt 1.127 tỷ đồng, tăng ấn tượng so với khoản lỗ 686 tỷ đồng của năm trước.

Tại ngày 30/9/2017, HNG có tổng tài sản 31.767 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu kỳ. Tài sản dài hạn đạt 27.758 tỷ đồng, giảm 2,7%. Tài sản ngắn hạn đạt 4.008 tỷ đồng, giảm 38%. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh từ 331 tỷ đồng xuống 29 tỷ đồng (giảm 11 lần), các khoản phải thu ngắn hạn giảm 38% (còn 2.861 tỷ đồng).

Trong cơ cấu tài sản, tài sản dở dang dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất (43%). Trong đó, chi phí phát triển vườn cây cao su và cọ dầu 10.876 tỷ đồng (giảm gần 1.000 tỷ đồng so với đầu kỳ); chi phí phát triển vườn cây ăn quả 2.009 tỷ đồng (tăng 3,2 lần) chi phí dự án bò 24 tỷ đồng (tăng 3,6 lần).

Nợ phải trả của HNG là 21.374 tỷ đồng, giảm 3.897 tỷ đồng so với đầu kỳ. Nợ ngắn hạn là 5.902 tỷ đồng, nợ dài hạn là 15.472 tỷ đồng. Tổng nợ vay là 14.753 tỷ đồng, gấp 1,4 lần vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên