Học thuật

Hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi (constant elasticity of substitution production function) là gì?

Hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi là gì?

Hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi (constant elasticity of substitution production function) được gọi tắt là hàm sản xuất CES.

Hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi (constant elasticity of substitution production function) được gọi tắt là hàm sản xuất CES. Hàm sản xuất CES là một hàm đồng nhất tuyến tính có hệ số co giãn của sự thay thế đầu vào không đổi. Hệ số có giãn này nhận các giá trị khác 1. Dạng cụ thể của hàm sản xuất CES thường được sử dụng là:

trong đó Q là sản lượng, KL là tư bản và lao động, a, bc là các hằng số. Những người đầu tiên sử dụng hàm này là K.J Arrow, H.B.Chenery, B.S Minhas và R.M.Solow.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Trong hàm sản xuất có hệ số co giãn thay thế đầu vào không đổi, tất cả các yếu tố đầu vào đều được đưa vào xem xét như nguyên liệu, công nghệ, lao động, vốn, ... Sản phẩm cận biên của một nhân tố tăng cùng với sự gia tăng giá trị của các yếu tố sản xuất khác. Ngoài ra, sản phẩm cận biên của lao động và vốn sẽ là dương trong trường hợp lợi nhuận không đổi theo quy mô.

Tin mới lên