Học thuật

Hạn mức tiền mặt là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu hạn mức tiền mặt (cash limit) là gì?

Hạn mức tiền mặt là gì?

Hạn mức tiền mặt (cash limit) là hình thức kiểm soát chi tiêu công cộng ở Anh

Hạn mức tiền mặt (cash limit) là hình thức kiểm soát chi tiêu công cộng ở Anh. Phương pháp này gắn với việc xác định tổng mức chi tiêu hay kinh phí mà một bộ được quyền chi tiêu, chứ không đánh giá cụ thể tính đúng đắn của từng khoản chi tiêu cụ thể.

Người ta áp dụng phương pháp này vì cho rằng mức chi tiêu của chính phủ tăng quá nhanh, không kiểm soát được. Đây là công cụ kiểm soát ngân sách không sắc bén, vì nó làm cho các dự án có hiệu quả kinh tế không thực hiện được chỉ vì lý do thiếu vốn.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên