Học thuật

Hệ số co giãn điểm là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu hệ số co giãn điểm (point elasticity) là gì?

Hệ số co giãn điểm là gì?

Hệ số co giãn điểm (point elasticity) là đại lượng phản ánh chính xác mức phản ứng của cung hay cầu đối với nhwungx thay đổi nhỏ trong giá cả, thu nhập, v.v...

Hệ số co giãn điểm (point elasticity) là đại lượng phản ánh chính xác mức phản ứng của cung hay cầu đối với nhwungx thay đổi nhỏ trong giá cả, thu nhập, v.v... Chẳng hạn đối với hệ số co giãn giá của nhu cấu (ε), hệ số co giãn điểm được tính theo công thức:

ε = -%ΔQ/%ΔP

Trong đó, ε là hệ số co giãn của nhu cầu, %ΔQ là tỷ lệ phần trăm thay đổi của lượng cầu, %ΔP là tỷ lệ phần trăm thay đổi của giá cả. Vì đường cầu dốc xuống từ trái sang phải và  ΔQ có dấu ngược với ΔP, nên chúng ta thêm -1 vào phương trình để tạo ra giá trị dương của hệ số co giãn. Giá trị bằng số của ε cho biết mức co giãn nằm giữa O và vô hạn.

Hình dưới đây minh họa cho cách tính hệ số co giãn điểm

Để tính hệ số co giãn tại mức giá P, chúng ta cần tính độ dốc của đường cầu tại điểm T mà tại đó đường cầu tiếp xúc với đường L. Độ dốc của đường L bằng ΔQ/ΔP khi mức tăng của sản lượng ΔQ rất nhỏ. Điều này đem lại công thức tính hệ số co giãn điểm như sau:

ε = (ΔQ/ΔP) * (P/Q)

Khi ε> 1 nhu cầu được coi là co giãn

Khi 0<ε<1, nhu cầu được coi là không co giãn hay ít co giãn

Khi ε = 0, nhu cầu được coi là hoàn toàn không co giãn

Khi ε = , nhu cầu được coi là co giãn vô hạn hay hoàn toàn co giãn

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên