Học thuật

Hệ số dự báo phá sản z-score là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hệ số dự báo phá sản (z-score) là gì?

Hệ số dự báo phá sản z-score là gì?

Hệ số dự báo phá sản (z-score) là số điểm tổng hợp tóm tắt các kết quả gia quyền của nhiều tỷ lệ kế toán, cho phép dự báo khả năng phá sản của một công ty.

Hệ số dự báo phá sản z-score là gì?

Hệ số dự báo phá sản (z-score) là số điểm tổng hợp tóm tắt các kết quả gia quyền của nhiều tỷ lệ kế toán, cho phép dự báo khả năng phá sản của một công ty.

Hệ số dự báo phá sản được thiết lập bằng cách sử dụng kỹ thuật phân tích biết số trong thống kê để lấy đạo hàm của các giá trị về nhiều tỷ lệ kết quả và thanh toán khác nhau tính cho các công ty đã bị phá sản và các công ty làm ăn phát đạt. Các tỷ lệ kế toán dùng để phân biệt công ty phá sản với công ty thành đạt được đưa vào một công thức chuẩn để tính điểm Z tổng hợp. Thông thường, các nhà phân tích tính điểm Z cho các công ty cụ thể, sau đó sử dụng chúng vào việc dự báo xem các công ty này có khả năng phá sản không.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Công thức hệ số phá sản z-score

Z Score = 1,2*X1 + 1,4*X2 + 3,3*X3 + 0,6*X4 + 0,999*X5

Trong đó:

X1: Vốn lưu động (Tài sản ngắn hạn – Nợ ngắn hạn)/Tổng tài sản

X2: Lợi nhuận chưa phân phối/Tổng tài sản

X3: Lợi nhuận trước lãi vay và thuế/Tổng tài sản

X4: Vốn hóa thị trường/Tổng nợ phải trả

X5: Doanh thu thuần/Tổng tài sản

Doanh nghiệp có Z <= 1,81 được xem có vấn đề nghiêm trọng về tài chính, có khả năng cao sẽ phá sản; trong khi Z > 2,99 được xem là có tình hình tài chính an toàn.

Tin mới lên