Học thuật

Hiệu quả kỹ thuật là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency) là gì?

Hiệu quả kỹ thuật là gì?

Hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency) là phương diện của quá trình sản xuất

Hiệu quả kỹ thuật (technical efficiency) là phương diện của quá trình sản xuất. Nó biểu thị dưới dạng hiện vật cách kết hợp các đầu vào nhân tố tốt nhất để sản xuất ra một mức sản lượng nhất định

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Định nghĩa chính thức được Koopman đưa ra vào năm 1951: “Một nhà sản xuất được xem là có hiệu quả kỹ thuật nếu một sự gia tăng trong bất kì đầu ra đòi hỏi một số giảm xuống của ít nhất một đầu ra khác hoặc một sự gia tăng của ít nhất một đầu vào”.

Hiệu quả kỹ thuật là số lượng sản phẩm có thể đạt được trên một đơn vị chi phí đầu vào hay nguồn lực sự dụng vào sản xuất nông nghiệp trong những điều kiện cụ thể về kĩ thuật hay công nghệ áp dụng vào nông nghiệp. Hiệu quả kỹ thuật được áp dụng phổ biến trong kinh tế vi mô để xem xét tình hình sử dụng các nguồn lực cụ thể

Tin mới lên