Học thuật

Hiệu quả quần tụ là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hiệu quả quần tụ (agglomeration economies) là gì?

Hiệu quả quần tụ là gì?

Hiệu quả quần tụ (agglomeration economies) là khả năng tiết kiệm chi phí khi các doanh nghiệp có địa điểm ở gần nhau.

Hiệu quả quần tụ (agglomeration economies) là khả năng tiết kiệm chi phí khi các doanh nghiệp có địa điểm ở gần nhau.

Có thể lấy nhiều ví dụ về hiệu quả quần tụ như: khi các cửa hàng bán lẻ ở gần nhau, người tiêu dùng không phải đi xa để so sánh giá cả, người bán và người mua có thể sử dụng hệ thống thông itn một cách có hiệu quả hơn, giảm chi phí chuyên chởm chi phí mua sắm khi các xí nghiệp thuộc các khâu khác nhau nằm kề nhau

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên