Hồ sơ VNF

Báo cáo về tình hình đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo về tình hình đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN giai đoạn 2016 - 2020

(VNF) - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trong khối doanh nghiệp trung ương giai đoạn 2016 - 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021 - 2025.
« 1 2 3 »