Hồ sơ VNF

Báo cáo cập nhật về tình hình giải ngân vốn ODA của Việt Nam

Báo cáo cập nhật về tình hình giải ngân vốn ODA của Việt Nam

(VNF) - Năm 2020 là năm cuối cùng để cả nước cùng nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ còn lại của toàn bộ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 được giao, bao gồm việc tập trung đẩy mạnh việc giải ngân kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài năm 2020.