Hồ sơ VNF

Toàn văn 'Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020' của Eurocham

Toàn văn 'Sách Trắng doanh nghiệp Việt Nam 2020' của Eurocham

(VNF) - Ngày 30/6, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) đã ra mắt Sách Trắng EuroCham - ấn bản lần thứ 12. Đây là báo cáo thường niên của EuroCham, trong đó tổng hợp các vấn đề quan trọng đối với hoạt động kinh doanh của 17 tiểu ban ngành nghề thuộc EuroCham, cùng với kiến nghị mà Chính phủ có thể thực hiện nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường thương mại và đầu tư với Liên minh châu Âu.
« 1 2 3 4 5 6 »