Học thuật

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Ngoại ứng trong tiêu dùng là gì?

Ngoại ứng trong tiêu dùng là gì?

Rủi ro và tính bất định là gì?

Rủi ro và tính bất định là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Số bình quân gia quyền là gì?

Số bình quân gia quyền là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là gì?

Tỷ lệ lao động mới tuyển là gì?

Tỷ lệ lao động mới tuyển là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

Tỷ lệ lạm phát cân bằng là gì?

Tỷ lệ lạm phát cân bằng là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên là gì?

Tỷ lệ chuyển đổi cận biên là gì?

Tỷ lệ cổ tức là gì?

Tỷ lệ cổ tức là gì?

Tỷ lệ chi phí quảng cáo là gì?

Tỷ lệ chi phí quảng cáo là gì?

Tỷ lệ chiết khấu là gì?

Tỷ lệ chiết khấu là gì?

« 2 3 4 5 6 7 »