Học thuật

Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

Tạo tiền gửi không kỳ hạn là gì?

Doanh thu bình quân là gì?

Doanh thu bình quân là gì?

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là gì?

Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Tỷ lệ thay thế cận biên là gì?

Ngoại ứng trong tiêu dùng là gì?

Ngoại ứng trong tiêu dùng là gì?

Rời bỏ thị trường là gì?

Rời bỏ thị trường là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Rủi ro hệ thống là gì?

Số bình quân gia quyền là gì?

Số bình quân gia quyền là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu là gì?

Tỷ lệ lao động mới tuyển là gì?

Tỷ lệ lao động mới tuyển là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

Tỷ lệ lợi nhuận/cổ tức là gì?

« 2 3 4 5 6 7 »