Học thuật

Ích lợi cận biên là gì?

Ích lợi cận biên là gì?

Friedman, Milton (1912) là ai?

Friedman, Milton (1912) là ai?

Chi phí tư nhân là gì?

Chi phí tư nhân là gì?

Chi phí ẩn là gì?

Chi phí ẩn là gì?

Chỉ tiêu thời kỳ là gì?

Chỉ tiêu thời kỳ là gì?

Trùng khớp nhu cầu là gì?

Trùng khớp nhu cầu là gì?

Trung thành với nhãn hiệu là gì?

Trung thành với nhãn hiệu là gì?

Trung gian tài chính là gì?

Trung gian tài chính là gì?

Trợ giá là gì?

Trợ giá là gì?

Mối liên hệ trễ là gì?

Mối liên hệ trễ là gì?

Mối liên hệ nghề nghiệp là gì?

Mối liên hệ nghề nghiệp là gì?

Hàm sản xuất tổng hợp là gì?

Hàm sản xuất tổng hợp là gì?

« 7 8 9 10 11 12 »