Tài chính

Hơn 28.000 tỷ đồng tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi

(VNF) - Báo cáo của Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết, tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 28.127 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,3% tổng tiền thuế nợ, giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Hơn 28.000 tỷ đồng tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi

Tổng cục Thuế: Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là hơn 28.000 tỷ đồng

Tổng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước năm 2020 của ngành Thuế là 1.254.300 tỷ đồng, trong đó thu từ dầu thô là 35.200 tỷ đồng, thu nội địa trừ dầu là 1.219.100 tỷ đồng; thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, CT&LNCL, XSKT là 1.018.100  tỷ đồng.

Theo báo cáo tổng kết "Công tác thuế năm 2020 - Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác thuế năm 2021", Tổng cục Thuế cho biết tổng kết thu năm 2020 do Tổng cục Thuế quản lý đạt 1.278.649 tỷ đồng, bằng 101,9% dự toán (vượt 24.349 tỷ đồng), vượt 175.849 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội (trong đó thu ngân sách Trung ương) đạt 562.093 tỷ, bằng 94,7% dự toán, hụt thu 31.676 tỷ đồng.

Cụ thể, thu từ dầu thô đạt 34.576 tỷ, bằng 98,2% dự toán. Thu nội địa đạt 1.244.073 tỷ đồng, bằng 102% dự toán (vượt 24.973 tỷ đồng), vượt 173.773 tỷ đồng so với số ước thu đã báo cáo Quốc hội. Trong đó, tiền sử dụng đất đạt 170.374 tỷ đồng; thu cổ tức, lợi nhuận còn lại (LNCL) đạt 85.230 tỷ đồng; Thu nội địa từ thuế, phí ước đạt 939.272 tỷ đồng, bằng 92,3% dự toán (hụt 78.828 tỷ đồng).

Cũng tại báo cáo này, thu ngân sách Trung ương đạt 562.093 tỷ đồng, bằng 94,7% dự toán (hụt 31.676 tỷ đồng), bằng 97,8% so với cùng kỳ, thu ngân sách địa phương đạt 716.556 tỷ đồng, bằng 108,5% dự toán (vượt 56.025 tỷ đồng).

Về công tác quản lý hoàn thuế, theo báo cáo của Tổng cục Thuế tính đến ngày 31/12/2020, cơ quan thuế đã ban hành 22.481 quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng với tổng số tiền thuế hoàn là 137.090,7 tỷ đồng, bằng 105,45% so với dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng năm 2020 đã được Quốc hội thông qua (130.000 tỷ đồng), bằng 102,48% so với cả năm 2019.

Trong đó, hoàn cho xuất khẩu là 19.785 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 106.426,38 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,6% tổng số đã hoàn, bằng 103,46% so với năm 2019. Hoàn cho dự án đầu tư là 1.730 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 30.042,39 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,9% tổng số đã hoàn, bằng 101,4% so với cùng kỳ năm 2019. Hoàn cho trường hợp khác là 966 quyết định với tổng số tiền được hoàn là 621,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 0,45% tổng số đã hoàn, bằng 48,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn ngành Thuế đã thực hiện được 83.979 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 90,82% kế hoạch năm 2020. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 71.876,66 tỷ đồng bằng 114,7% so với cùng kỳ 2019. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là 12.435,1 tỷ đồng bằng 92,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Về thu hồi nợ đọng, tính đến thời điểm ngày 31/12/2020, toàn ngành thuế ước thực hiện thu hồi nợ đọng tại thời điểm ngày 31/12/2019 đạt 28.476 tỷ đồng, đạt 84,2% chỉ tiêu thu nợ giao, giảm 19,1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 19.388 tỷ đồng và thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ  là 9.088 tỷ đồng.

Cũng tại báo cáo này, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn thời hạn nộp thuế là 87.232 tỷ đồng. Xóa nợ tiền chậm nộp, đã xử lý xóa nợ tiền chậm nộp đối với 52.711 người nộp thuế, với tổng số tiền chậm nộp xóa là 1.541 tỷ đồng, bằng 15% so với nhiệm vụ giao.

Tổng số tiền nợ thuế ngành thuế quản lý tính đến cuối năm 2020 là 89.796 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tỷ lệ tổng nợ thuế trên tổng thu năm 2020 ở mức 7%; tỷ lệ tổng nợ có khả năng thu trên tổng thu năm 2020 ở mức 4%.

Trong đó, nợ tiền thuế có khả năng thu là 34.187 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 38,1% tổng số tiền thuế nợ, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2019; tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi là 28.127 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 31,3% tổng tiền thuế nợ, giảm 36,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Tiền thuế nợ đang xử lý là 8.712 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,7% tổng số tiền thuế nợ, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2019. Tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện là 2.206 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 2,5% tổng số tiền thuế nợ, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Xem thêm: Sản lượng Honda và Toyota 'xuống đáy', thu ngân sách ở Vĩnh Phúc giảm sâu

Tin mới lên