Học thuật

Hợp tác xã dùng chung thiết bị là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Hợp tác xã dùng chung thiết bị (common facility co-operatives) là gì?

Hợp tác xã dùng chung thiết bị là gì?

Hợp tác xã dùng chung thiết bị tức là các hợp tác xã sử dụng chung thiết bị hoặc cùng sử dụng xưởng sản xuất để tăng năng suất của ngành nghề tiểu thủ công.

Hợp tác xã dùng chung thiết bị (common facility co-operatives) tức là các hợp tác xã sử dụng chung thiết bị hoặc cùng sử dụng xưởng sản xuất để tăng năng suất của ngành nghề tiểu thủ công. Đây là biện pháp chính sách được thiết kế để thúc đẩy sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên