Tài chính

HoSE kiếm đậm từ thu phí giao dịch chứng khoán

(VNF) – Năm 2016, doanh thu của HoSE đạt 456 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015. Phần lớn lượng doanh thu này là đến từ thu phí giao dịch chứng khoán, đạt 368 tỷ đồng trong năm 2016.

HoSE kiếm đậm từ thu phí giao dịch chứng khoán

Năm 2016, HoSE thu 368 tỷ đồng từ phí giao dịch chứng khoán

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, theo đó, doanh thu hoạt động nghiệp vụ của HoSE đạt 456 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2015.

Phần lớn doanh thu của HoSE là đến từ thu phí giao dịch chứng khoán. Năm 2016, HoSE thu về 368 tỷ đồng phí giao dịch chứng khoán, tăng 24% so với năm 2015. Còn lại là thu phí niêm yết (9,2 tỷ đồng), thu phí sử dụng thiết bị đầu cuối (2,3 tỷ đồng), doanh thu hoạt động cung cấp dịch vụ (32,4 tỷ đồng) và các khoản thu khác về hoạt động nghiệp vụ (44,2 tỷ đồng).

Đem về tới 368 tỷ đồng phí giao dịch chứng khoán nhưng HoSE chỉ phải bỏ ra 44 tỷ đồng chi phí hoạt động giao dịch chứng khoán. Các khoản chi phí còn lại là chi phí hoạt động niêm yết (5,6 tỷ đồng), chi phí hoạt động cung cấp dịch vụ (5 tỷ đồng) và chi phí hoạt động nghiệp vụ khác (4,2 tỷ đồng).

Kết thúc năm 2016, lợi nhuận gộp về hoạt động nghiệp vụ của HoSE là 396 tỷ đồng. Sau khi cộng khoản doanh thu tài chính 35,3 tỷ đồng (chủ yếu là lãi tiền gửi ngân hàng), trừ đi chi phí quản lý 169 tỷ đồng, HoSE còn lại 263 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Về dòng tiền, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2016 của HoSE âm khá nặng, cụ thể là âm (-) 240 tỷ đồng, cộng với việc HoSE phải trả 201 tỷ đồng cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, khiến dòng tiền năm 2016 của HoSE hụt đi tới 433 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền theo đó mà giảm mạnh từ mức 472 tỷ đồng xuống chỉ còn 39 tỷ đồng.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, tổng tài sản của HoSE đạt 1.401 tỷ đồng, giảm 27% so với hồi đầu năm, tương đương mức giảm 513 tỷ đồng. Nguyên nhân của sự sụt giảm này, như trên, là đến từ việc tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu của HoSE đến ngày 31/12/2016 là 1.239 tỷ đồng, tăng 5,4% so với đầu năm. Nợ phải trả của HoSE ở mức 162 tỷ đồng, chỉ bằng vỏn vẹn 22% hồi đầu năm, do các khoản nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn trị giá tới 456 tỷ đồng năm 2015 đã giảm xuống chỉ còn 3,2 tỷ đồng trong năm 2016.

Tin mới lên