Tài chính

HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng bị huỷ niêm yết

(VNF) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa có công văn gửi Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HoSE: HVN), lưu ý về khả năng bị huỷ niêm yết.

HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng bị huỷ niêm yết

HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng huỷ niêm yết

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2022, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ của Vietnam Airlines là âm 5.167,6 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6/2022 là âm 28.904,2 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu là âm 4.897,4 tỷ đồng.

Như vậy, cả lợi nhuận luỹ kế lẫn vốn chủ sở hữu của Vietnam Airlines đều là những con số âm. Trong đó lợi nhuận luỹ kế đang “âm nặng” hơn vốn chủ sở hữu rất nhiều.

Tại văn bản gửi Vietnam Airlines, HoSE cho biết quy định tại điểm e khoản 1 Điều 120 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP: “1. Cổ phiếu của công ty đại chúng bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:… e) Kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Theo đó, HoSE lưu ý Vietnam Airlines về khả năng cổ phiếu bị huỷ niêm yết nếu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 tiếp tục có lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ và/hoặc vốn chủ sở hữu là số âm.

Được biết, vào ngày 1/6, HoSE đã ban hành quyết định giữ nguyên diện kiểm soát đối với cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines với lý do vốn chủ sở hữu âm 2.160 tỷ đồng căn cứ theo báo cáo tài chính quý I/2022 và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán 2 năm gần nhất (2020, 2021) là số âm, thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát theo quy định.

Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2022, kiểm toán nhấn mạnh về nợ ngắn hạn của Vietnam Airlines tính đến cuối quý II đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền 36.425 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng và khoản phải trả quá hạn là 14.858 tỷ đồng. Cùng với khoản lỗ sau thuế luỹ kế 6 tháng đầu năm là 5.237 tỷ đồng, kiểm toán cho rằng khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines sẽ phụ thuộc vào sự hỗ trợ về mặt tài chính của Chính phủ Việt Nam và việc được gia hạn thanh toán các khoản vay từ các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các khoản phải trả cho các nhà cung cấp và cho thuê.

Kiểm toán cho rằng tồn tại các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn tới nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Vietnam Airlines.

Tin mới lên