Tài chính

HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với 2 cổ phiếu

Cổ phiếu POM và NVT tiếp tục nằm trong diện cảnh báo.

HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với 2 cổ phiếu

Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) vừa công bố tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM của ​Công ty Cổ phần Thép Pomina và chuyển cổ phiếu NVT của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

HoSE cho biết, theo báo cáo tài chính Hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thép Pomina, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2020 là âm (-) 150,678 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2020 là âm (-) 164,465 tỷ đồng.

Như vậy, công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu POM và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu POM sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty.

Trước đó, ngày 16/4/2020, HoSE ban hành quyết định số 178/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu POM vào diện cảnh báo.      

Tương tự, theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ là 2,66 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2020 là âm (-) 657,84 tỷ đồng. 

Như vậy công ty chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, HoSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu NVT và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu NVT sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của công ty.

Ngày 24/9/2018, HoSE ban hành quyết định số 372/QĐ-SGDHCM chuyển cổ phiếu NVT từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Tin mới lên