Khủng bố Paris

Euro tụt giá sau đợt tấn công Paris

Euro tụt giá sau đợt tấn công Paris