Tài chính

Khải Hoàn Land (KHG): Quý II mạnh mẽ, lãi trước thuế 6 tháng tăng gấp 2,5 lần, đạt 172 tỷ

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land (HoSE: KHG) đã có một quý II/2022 khá thành công với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh.

Khải Hoàn Land (KHG): Quý II mạnh mẽ, lãi trước thuế 6 tháng tăng gấp 2,5 lần, đạt 172 tỷ

Khải Hoàn Land (KHG): Quý II mạnh mẽ, lãi trước thuế 6 tháng tăng gấp 2,5 lần, đạt 172 tỷ

Quý II/2022, doanh thu thuần của KHG đạt 264 tỷ đồng, tăng 18%; lợi nhuận gộp đạt 128 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý, doanh thu tài chính tăng mạnh mẽ (4,6 lần) đạt 74 tỷ đồng, chủ yếu là lãi cho vay.

Do đó, bất chấp các loại chi phí tăng: chi phí tài chính 44 tỷ đồng (tăng 2,7 lần), chi phí bán hàng 31 tỷ đồng (tăng 3 lần), chi phí quản lý 16 tỷ đồng (tăng 58%), KHG vẫn có lãi trước thuế 110 tỷ đồng, tăng 82% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của KHG đạt 463 tỷ đồng, tăng 53%; lợi nhuận gộp đạt 173 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ.

Doanh thu tài chính vẫn là điểm sáng lớn của nửa đầu năm khi đạt 147 tỷ đồng, tăng 4,7 lần, đủ sức "cân" toàn bộ chi phí (tài chính, bán hàng, quản lý) để đưa lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 172 tỷ đồng, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của KHG đạt 6.841 tỷ đồng, tăng 6,5% so với đầu năm. Các khoản phải thu có tốc độ tăng đáng kể, tăng 12%, đạt 5.878 tỷ đồng, chiếm tới 86% tổng tài sản; trong đó: các khoản phải thu ngắn hạn 1.180 tỷ đồng, giảm 3%, các khoản phải thu dài hạn 4.698 tỷ đồng, tăng 41%.

Hàng tồn kho cũng tăng 21%, đạt 476 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày kết quý II/2022 đạt 2.006 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ ngắn hạn của KHG đã vượt tài sản ngắn hạn (2.002 tỷ đồng/1.925 tỷ đồng).

Nợ vay trong 6 tháng đã tăng khá mạnh, tăng 61%, lên 1.059 tỷ đồng; trong đó: vay ngắn hạn 1.057 tỷ đồng, tăng 9 lần, vay dài hạn 2 tỷ đồng, giảm 99% so với đầu năm.

Với vốn chủ sở hữu 4.834 tỷ đồng, tăng 3%, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của KHG là 0,41 lần, cực kỳ thấp.

Về dòng tiền, dòng tiền kinh doanh 6 tháng âm 773 tỷ đồng (cùng kỳ âm 399 tỷ đồng), chủ yếu do tăng các khoản phải thu (550 tỷ đồng), tăng hàng tồn kho (81 tỷ đồng), giảm các khoản phải trả (71 tỷ đồng)…

Trong nửa đầu năm, KHG chỉ có hơn 60 tỷ đồng thu về từ lãi cho vay, cổ tức, lợi nhuận được chia. Do đó công ty phải tăng vay mượn để có tiền hoạt động. Tiền thu từ đi vay đã tăng lên 407 tỷ đồng, gấp 8 lần cùng kỳ năm trước. Song, rút cục, dòng tiền thuần 6 tháng vẫn âm hơn 300 tỷ đồng khiến tiền và các khoản tương đương tiền giảm 55%, còn 254 tỷ đồng.

Tin mới lên