M&A

Khởi động thương vụ sáp nhập KDF vào Kido, tỷ lệ hoán đổi 1:1,3

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (HoSE: KDC) vừa phát đi thông báo về việc khởi động thương vụ sáp nhập Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (UPCoM: KDF) sau khi nhận được giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 3/11/2020.

Khởi động thương vụ sáp nhập KDF vào Kido, tỷ lệ hoán đổi 1:1,3

Khởi động thương vụ sáp nhập KDF vào Kido, tỷ lệ hoán đổi 1:1,3

Theo đó, Tập đoàn Kido sẽ phát hành thêm hơn 23 triệu cổ phiếu mới để hoán đổi 17,76 triệu cổ phiếu KDF, tương ứng 32,79% tổng số cổ phần đang lưu hành của KDF, cho các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền hoán đổi cổ phiếu.

Theo tài liệu ĐHCĐ thường niên của Tập đoàn Kido, tỷ lệ hoán đổi được đề xuất từ Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Nam Việt là 1:1,2; tỷ lệ hoán đổi trên cơ sở so sánh giá thị trường là 1:1,19.

Tập đoàn Kido muốn trả thêm cho cổ đông KDF một khoản thặng dư là 8,3% cho việc nắm giữ cổ phiếu KDC, nên tỷ lệ cuối cùng được đưa ra là 1:1,3. Mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu KDF sẽ nhận được cổ tức đặc biệt là 3.000 đồng/cổ phiếu, đồng thời đổi lấy 1,3 cổ phiếu KDC (ngoại trừ cổ đông là Tập đoàn Kido không tham gia đợt phát hành này). 

Tại ngày hoán đổi, tất cả cổ đông của KDF trong danh sách cổ đông hưởng quyền sẽ được hoán đổi toàn bộ số cổ phiếu KDF thuộc quyền sở hữu của mình lấy cổ phiếu KDC theo tỷ lệ hoán đổi. Các cổ đông sẽ không được quyền giữ lại và/hoặc yêu cầu Kido hoán đổi một phần hoặc toàn bộ cổ phiếu KDF thuộc sở hữu của mình lấy tiền mặt hoặc bất cứ tài sản gì khác mà không phải là cổ phiếu KDC.

Sau ngày hoán đổi, mọi giao dịch liên quan đến cổ phiếu KDF sẽ không còn giá trị. Thời hạn phân phối cổ phiếu là trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận phát hành.

Được biết, Tập đoàn Kido đã được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi số 256./GCN-UBCK ngày 3/11/2020. Như vậy, muộn nhất là đến đầu năm sau, việc hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập KDF vào Kido sẽ được hoàn tất.

Được biết, sau thương vụ sáp nhập, KDF sẽ được chuyển từ loại hình doanh nghiệp công ty cổ phần sang công ty TNHH do Tập đoàn Kido sở hữu 100% vốn điều lệ.

Phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi toàn bộ cổ phần đang lưu hành của KDF để sáp nhập vào Kido đã được thông qua ở ĐHCĐ thường niên năm 2020, với mục tiêu nâng cao vị thế trên thị trường cũng như năng lực tài chính và quản lý.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 và năm 2021 của Tập đoàn Kido sau khi sáp nhập thành công. Cụ thể, doanh thu mục tiêu năm 2020 là 8.233 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến 252 tỷ đồng. Năm 2021, ban lãnh đạo kỳ vọng việc sáp nhập sẽ giúp doanh thu đạt 13.522 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 657 tỷ đồng.

Ngoài KDF, Tập đoàn Kido cũng lên kế hoạch sáp nhập Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An (HoSE: TAC). Tuy nhiên, chưa có phương án cụ thể nào được đưa ra do cổ đông lớn của Dầu Tường An là Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex, UPCoM: VOC) có 36% vốn nhà nước.

Tin mới lên