Học thuật

Khuynh hướng tiết kiệm bình quân, khuynh hướng tiêu dùng bình quân là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu khuynh hướng tiết kiệm bình quân (average propensity to save), khuynh hướng tiêu dùng bình quân (average propensity to consume) là gì?

Khuynh hướng tiết kiệm bình quân, khuynh hướng tiêu dùng bình quân là gì?

Khuynh hướng tiết kiệm bình quân (average propensity to save) là tỷ trọng tổng thu nhập Y (hay thu nhập sử dụng Yd) được tiết kiệm (S)

Khuynh hướng tiết kiệm bình quân là gì?

Khuynh hướng tiết kiệm bình quân (average propensity to save) là tỷ trọng tổng thu nhập Y (hay thu nhập sử dụng Yd) được tiết kiệm (S). Như vậy, khuynh hướng tiết kiệm bình quân (APS) bằng S/y hay bằng S/Yd.

Chúng ta có thể biểu thị khuynh hướng tiết kiệm bình quân bằng cả hai cách.

Khuynh hướng tiêu dùng bình quân là gì?

Khuynh hướng tiêu dùng bình quân (average propensity to consume) là tỷ trọng tổng thu nhập Y (hay thu nhập sử dụng Yd) được chia cho tiêu dùng C.

Như vậy khung hướng tiêu dùng bình quân APC = C/Y hay bằng C/Yd. Chúng ta có thể biểu thị khuynh hướng tiêu dùng bình quân bằng cả hai cách.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên