Ngân hàng

Kiểm toán Deloitte lưu ý hàng loạt vấn đề liên quan đến PVcomBank

(VNF) – Nếu PVcomBank hạch toán đúng quy định theo đề nghị của Công ty kiểm toán Deloitte thì lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này sẽ giảm hơn 567 tỷ đồng.

Kiểm toán Deloitte lưu ý hàng loạt vấn đề liên quan đến PVcomBank

Nhiều vấn đề của PVcomBank được Công ty kiểm toán Deloitte chỉ ra

Trong báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2015 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đã lưu ý hàng loạt vấn đề liên quan đến Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), một đơn vị thành viên của PVN.

Cụ thể, tại ngày 31/12/2015, PVcomBank có khoản lãi phải thu quá hạn 301.657 triệu đồng liên quan đến nghĩa vụ nợ của một nhóm khách hàng. Đây là khoản lãi phải thu còn lại sau khi nhóm khách hàng này thực hiện hoàn trả dư nợ gốc và lãi cho PVcomBank theo phương án xử lý nợ được thống nhất giữa hai bên trong năm 2015 và cần được ghi nhận vào chi phí trong năm theo quy định của Thông tư số 05/2013/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Nếu khoản lãi phải thu này được hạch toán theo đúng quy định thì lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2015 của PVN sẽ bị giảm đi 301.657 triệu đồng.

Cũng trong năm 2015, PVcomBank đã ghi nhận một khoản thu nhập từ thanh lý góp vốn đầu tư dài hạn là 129.867 triệu đồng khi thực hiện ủy thác một số chứng khoán niêm yết trong khoản mục đầu tư dài hạn cho một công ty khác và đánh giá lại giá trị của các chứng khoán này theo giá trị thị trường tại ngày ủy thác.

Tuy nhiên, Công ty kiểm toán Deloitte cho rằng, việc hạch toán thu nhập như trên là chưa thỏa mãn chuẩn mực kế toán Việt Nam. Nếu PVcomBank hạch toán giao dịch này đúng quy định thì lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2015 của PVN sẽ giảm đi 129.867 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2015, PVcomBank có khoản đầu tư vào các trái phiếu do các tổ chức kinh tế chưa niêm yết phát hành với trị giá là 11.652.314 triệu đồng, bao gồm trái phiếu kinh doanh với giá trị là 4.147.814 triệu đồng và trái phiếu nắm giữ đến ngày đáo hạn với giá trị là 1.942.000 triệu đồng và đã trích lập rủi ro là 14.156 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Công ty kiểm toán Deloitte thì số tiền trích lập này là chưa đầy đủ và nếu PVcomBank trích lập đầy đủ dự phòng thì lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVN sẽ giảm 64.296 tỷ đồng.

Cũng theo Công ty kiểm toán Deloitte thì theo kết quả khảo sát nhóm nợ các khoản cho vay chọn mẫu, tại gày 31/12/2015, PVcomBank cần phải trích lập dự phòng bổ sung thêm 41.864 triệu đồng. Khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVN sẽ giảm với số tiền là 41.864 triệu đồng.

Công ty kiểm toán Deloitte cũng chỉ ra khoản hạch toán thu nhập từ nợ đã xử lý rủi ro 29.780 triệu đồng của PVcomBank là không đúng quy định và nếu hạch toán đúng quy định, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVN sẽ giảm đi số tiền 29.780 triệu đồng.

Tổng cộng, nếu PVcomBank hạch toán đúng quy định thì lợi nhuận trước thuế hợp nhất của PVN sẽ giảm đi số tiền là 567.464 triệu đồng, nghĩa là hơn 567 tỷ đồng.

Điều này cũng hàm ý rằng, nếu PVcomBank hạch toán đúng quy định theo đề nghị của Công ty kiểm toán Deloitte thì lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này sẽ giảm đi hơn 567 tỷ đồng.

Tin mới lên