Tài chính

Kiểm toán HAGL: Lỗ thêm 200 tỷ, tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

(VNF) - Sau kiểm toán, HAGL lỗ thêm 200 tỷ đồng so với báo cáo trước kiểm toán năm 2019. Đồng thời, công ty kiểm toán tiếp tục nhận định tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL. Đây là năm thứ 3 liên tiếp HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Kiểm toán HAGL: Lỗ thêm 200 tỷ, tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Kiểm toán HAGL: Lỗ thêm 200 tỷ, tiếp tục nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục

Theo báo cáo kiểm toán năm 2019 vừa được Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) công bố, sau kiểm toán, tập đoàn này lỗ 1.808 tỷ đồng. Mức lỗ này tăng 200 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Phía HAGL cho biết, nguyên nhân chủ yếu khiến tập đoàn tăng lỗ là do kiểm toán viên đã đề nghị trích thêm chi phí dự phòng liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh của công ty con.

Bên cạnh vấn đề tăng lỗ, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) cũng đưa ra các ý kiến kiểm toán đáng chú ý.

Theo kiểm toán E&Y, vào ngày 31/12/2019, HAGL đã ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị là 10.504 tỷ đồng (ngày 31/12/2018: 7.594 tỷ đồng). Tuy nhiên, E&Y đã không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng vào ngày 31/12/2019 là 5.668 tỷ đồng (ngày 31/12/2018: 2.593 tỷ đồng) trong số dư phải thu trên.

"Theo đó, chúng tôi không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019", kiểm toán E&Y cho biết.
 
Một vấn đề khác là việc HAGL ghi giảm chi phí khác từ việc hoàn nhập số dự dự phòng thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại ngày 31/12/2018 với tổng số tiền là 335 tỷ đồng. Việc trích lập này đã được thực hiện trong các năm trước căn cứ vào quy định tại Khoản 3, Điều 8, Nghị định số 20/2017/NĐ-CP.

Cho năm 2019, HAGL không ghi nhận khoản dự phòng thuế TNDN tương tự theo quy định hiện tại của Nghị định 20 với số tiền ước tính là 147 tỷ đồng do tập đoàn này áp dụng các nội dung mới của dự thảo sửa đổi Nghị định 20 mặc dù dự thảo này chưa được phê duyệt chính thức bởi các cơ quan có thẩm quyền tại ngày của báo cáo này.

Theo kiểm toán E&Y, nếu HAGL thực hiện việc ghi nhận chi phí thuế TNDN theo quy định hiện tại của Nghị định 20 cho năm 2019 và không hoàn nhập chi phí thuế TNDN đã ghi nhận trong các các năm tài chính trước đó, chỉ tiêu "Chi phí khác" sẽ tăng thêm 335 tỷ đồng, chỉ tiêu "Chi phí thuế TNDN hiện hành" sẽ tăng 147 tỷ đồng,.

Điều này khiến chỉ tiêu "Lỗ trước thuế" và "Lỗ sau thuế" sẽ tăng với số tiền lần lượt là 335 tỷ đồng và 482 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ tiêu "Lỗ lũy kế" và chỉ tiêu "Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước" tại ngày 31/12/2019 sẽ tăng với cùng số tiền là 482 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán tiếp tục nhận định tồn tại yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của HAGL, do khoản nợ ngắn hạn của tập đoàn này tại ngày 31/12/2019 đã vượt quá tài sản ngắn hạn số tiền là 1.016 tỷ đồng cùng một số nguyên nhân khác.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp HAGL bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục.

Tin mới lên