Tiêu điểm

Kiểm toán Nhà nước 'bêu tên' loạt doanh nghiệp dầu khí sử dụng đất sai mục đích

(VNF) - Qua công tác kiểm toán báo cáo tài chính lĩnh vực doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số doanh nghiệp còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng, hoặc sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.

Kiểm toán Nhà nước 'bêu tên' loạt doanh nghiệp dầu khí sử dụng đất sai mục đích

Nhiều tồn tại tại một số doanh nghiệp dầu khí vừa được Kiểm toán Nhà nước báo cáo.

Kiểm toán Nhà nước vừa có báo cáo công tác năm 2021 gửi Quốc hội, trong đó chỉ ra nhiều tồn tại tại một số doanh nghiệp dầu khí.

Theo báo cáo, kế hoạch năm 2021, Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán 190 cuộc (181 cuộc theo kế hoạch kiểm toán đầu năm; 17 cuộc bổ sung; 8 cuộc giảm), dự kiến tổ chức thành 211 đoàn kiểm toán. 

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đến 30/9 đối với 96 báo cáo kiểm toán đã phát hành, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 52.706 tỷ đồng, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung 67 văn bản pháp luật không phù hợp; kiến nghị chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm đối với từng sai phạm.

Đáng chú ý, qua công tác kiểm toán báo cáo tài chính lĩnh vực doanh nghiệp, Kiểm toán Nhà nước phát hiện một số doanh nghiệp còn nhiều diện tích đất chưa sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả như Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGAS) có 6.863,70 m2 đất trống, quá thời hạn đầu tư; Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) có 13.002 m2 đất đang chờ thực hiện dự án; Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) chưa sử dụng đất theo đúng kế hoạch; Công ty CP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ (PVFCCo-SE) có 17.284 m2 đất chưa sử dụng.

Có 2 công ty sử dụng đất không đúng mục đích là Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (PV GAS LPG) với diện tích 34.100m2 và Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung với diện tích 6.602 m2.

Một số doanh nghiệp có hiệu quả đầu tư tài sản cố định và đầu tư tài chính thấp như Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (năm 2020, dây chuyền sản xuất NPK chỉ đạt 45,6% công suất và 63,2% sản lượng sản kế hoạch; một số kho đầu tư dở dang đang làm thủ tục chuyển nhượng nhưng chưa chuyển nhượng được) và công ty mẹ - PVGAS; công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

Bên cạnh đó, công tác quản lý nợ của một số doanh nghiệp chưa chặt chẽ, để phát sinh nợ phải thu quá hạn, khó đòi lớn như công ty mẹ - PVGAS 568,79 tỷ đồng; công ty mẹ - Mobifone 724,20 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam 70,41 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam 16,16 tỷ đồng; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí 233,57 tỷ đồng.

Cũng theo Kiểm toán Nhà nước, một số doanh nghiệp chưa kê khai, nộp ngân sách nhà nước khoản chênh lệch giá khí đối với lượng khí trong bao tiêu bán cho BOT Phú Mỹ 2.2 và BOT Phú Mỹ 3 theo quy định như PVGAS...

Tin mới lên