Ngân hàng

Kienlongbank đặt mục tiêu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán trước 31/12/2019

Kienlongbank sẽ tập trung đẩy mạnh thu hồi nợ xấu và phấn đấu tất toán toàn bộ 100% trái phiếu đặc biệt đã bán cho VAMC trước ngày 31/12/2019.

Kienlongbank đặt mục tiêu tất toán 100% trái phiếu đặc biệt đã bán  trước 31/12/2019

Cổ đông Kienlongbank bỏ phiếu biểu quyết tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Đây là một trong những mục tiêu đã được đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) thông qua ngày 12/4.

Chủ tọa đoàn trả lời các ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ

Cũng tại đại hội, nhiều chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 khác của Kienlongbank đã thông qua như sau: Tổng tài sản 50.000 tỷ đồng, tăng 18,18%; tổng nguồn vốn huy động 45.200 tỷ đồng, tăng 20,54%; dư nợ cấp tín dụng 33.900 tỷ đồng, tăng 15,02% (thực hiện khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận); lợi nhuận trước thuế 306 tỷ đồng; kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 2%; cổ tức dự kiến chia 13%.

Kienlongbank tiếp tục thực hiện lộ trình của Phương án cơ cấu lại ngân hàng giai đoạn 2016 – 2020. Kienlongbank tập trung đẩy mạnh các giải pháp thực hiện ngân hàng số, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tăng cường liên kết với các đối tác để phát triển sản phẩm, dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu và gia tăng tiện ích cho khách hàng.

Cổ đông phát biểu ý kiến tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên Kienlongbank năm 2019.

Đồng thời, ngân hàng sẽ triển khai toàn hàng tập trung kinh doanh hiệu quả sản phẩm mới liên kết với Công ty TNHH Bảo hiểm AIA Việt Nam, nhằm tăng tỷ trọng thu nhập phi tín dụng trong tổng thu nhập. Ngoài ra, Kienlongbank tập trung hoàn thiện và nâng cấp hệ thống quản trị rủi ro phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực của Ủy ban Basel và lộ trình triển khai Basel II, hoàn chỉnh hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Kết thúc năm 2018, tổng tài sản Kienlongbank đạt 42.310 tỷ đồng, tăng 13,35%; tổng huy động vốn đạt 37.499 tỷ đồng, tăng 13,11%; dư nợ cấp tín dụng đạt 29.472 tỷ đồng, tăng 19,39%; lợi nhuận trước thuế đạt 290,08 tỷ đồng, tăng 15,02%; tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 0,94%. 

Các chỉ số an toàn hoạt động đều thực hiện đúng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đã hoàn tất tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng lên 3.237 tỷ đồng. 

Đại hội đồng cổ đông cũng đã thống nhất thông qua nội dung không chia cổ tức năm 2018 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và đáp ứng nhu cầu phát triển từ nay đến năm 2020 của ngân hàng.

Tin mới lên