Ngân hàng

KienlongBank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu KLB, bầu bổ sung thành viên HĐQT

(VNF) - Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, mã chứng khoán: KLB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 28/12/2021.

KienlongBank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu KLB, bầu bổ sung thành viên HĐQT

KienlongBank thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu KLB, bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng về việc niêm yết cổ phiếu KLB trên sàn giao dịch chứng khoán, miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2022 và sửa đổi, bổ sung điều lệ ngân hàng.

Tính đến thời điểm hết quý III năm 2021, lợi nhuận trước thuế của KienlongBank đạt gần 900 tỷ đồng, hoàn thành gần 90% kế hoạch cả năm. Dự kiến, hết năm 2021, KienlongBank sẽ đạt 100% kế hoạch được đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên họp thường niên. Tỷ lệ nợ xấu toàn hàng giảm xuống dưới 2%, hoàn thành xuất sắc nội dung xử lý nợ xấu theo cam kết với Ngân hàng nhà nước.

Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình 13/TTr-HĐQT về kế hoạch niêm yết cổ phiếu lên sàn HoSE hoặc HNX.

Đại hội cũng nhất trí ủy quyền cho HĐQT KienlongBank về việc lựa chọn, quyết định xây dựng, thay đổi, điều chỉnh, bổ sung Phương án triển khai thực hiện niêm yết cổ phiếu, đảm bảo phù hợp với tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Cùng với đó, đại hội đã thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Lê Hồng Phương, chức danh thành viên độc lập HĐQT KienlongBank đối với ông Trần Văn Trọng và chức danh thành viên BKS đối với ông Nguyễn Thanh Minh.

Đồng thời, nhằm đáp ứng yêu cầu bổ sung nhân sự quản trị ngân hàng theo định hướng phát triển kinh doanh, cổ đông đã tán thành bầu bổ sung 3 thành viên đối với thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2022, bao gồm: ông Trần Ngọc Minh - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc KienlongBank; ông Bùi Thanh Hải - Thành viên HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Kiên Long và bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Thành viên độc lập HĐQT.

ĐHĐCĐ KienlongBank cũng thông qua việc bổ sung 3 thành viên đối với thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 - 2022, bao gồm: ông Lê Khắc Gia Bảo - Thành viên chuyên trách BKS, bà Đỗ Thị Tuyết Trinh - Thành viên chuyên trách BKS và bà Vũ Hạnh Ngân - Thành viên không chuyên trách BKS.

Ngoài ra, nhằm đảm bảo hoạt động của ngân hàng được diễn ra thông suốt phù hợp quy định pháp luật hiện hành, đồng thời, thực hiện cập nhật, bổ sung và điều chỉnh một số nội dung của điều lệ nhằm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, ĐHĐCĐ đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ KienlongBank trên cơ sở cập nhật các quy định của pháp luật hiện hành.

Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ dựa trên nguyên tắc kế thừa, giữ nguyên kết cấu điều khoản của Điều lệ hiện hành và thực hiện thay đổi, cập nhật một số nội dung nhằm phù hợp với quy định của pháp luật về doanh nghiệp, chứng khoán. Nội dung chủ yếu là các thay đổi quan trọng liên quan đến hoạt động quản trị, điều hành ngân hàng, quyền của cổ đông…

Tin mới lên