Lãi suất huy động vốn

Vốn dồi dào, lãi vay vẫn khó giảm

Vốn dồi dào, lãi vay vẫn khó giảm