Tài chính

Lập Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

(VNF) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về tài chính toàn diện. Thủ tướng làm Trưởng ban, Phó trưởng ban là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Lập Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện.

Thành viên BCĐ bao gồm lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam. Trong đó, Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thường trực giúp việc và đảm bảo các hoạt động của BCĐ.

Kinh phí hoạt động của BCĐ và tổ thường trực giúp việc BCĐ do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ngân hàng Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

Theo quyết định này, BCĐ là tổ chức liên ngành giúp Thủ tướng chỉ đạo và điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành và địa phương về tài chính toàn diện, thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

BCĐ giúp Thủ tướng xây dựng chiến lược, chủ trương, chính sách và cơ chế, giải pháp về tài chính toàn diện. Bên cạnh đó, BCĐ tham mưu cho Thủ tướng trong điều phối, đôn đốc, kiểm tra thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.

Bên cạnh đó, BCĐ quốc gia về tài chính toàn diện giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc nghiên cứu, ban hành chủ trương, chính sách về hợp tác quốc tế, nghiên cứu, xem xét việc thực hiện các khuyến nghị của quốc tế về tài chính toàn diện; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động tài chính toàn diện của quốc gia, kết quả thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia theo từng thời kỳ và theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ...

Tin mới lên