Tài chính

Lỗ lũy kế của HAGL tăng vọt thêm 1.200 tỷ đồng sau kiểm toán

(VNF) - Sau kiểm toán, lỗ lũy kế của HAGL tăng vọt thêm hơn 1.200 tỷ đồng, lên hơn 6.300 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2020. Trước đó, HAGL cũng "gây sốc" khi tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thêm hơn 5.000 tỷ đồng, khiến lợi nhuận lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 đảo chiều từ 290 tỷ đồng thành lỗ lũy kế 4.766 tỷ đồng.

Lỗ lũy kế của HAGL tăng vọt thêm 1.200 tỷ đồng sau kiểm toán

Lỗ lũy kế của HAGL tăng vọt thêm 1.200 tỷ đồng sau kiểm toán

Số liệu báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) cho thấy một điểm đáng chú ý: lỗ lũy kế của HAGL đã tăng thêm tới 1.216 tỷ đồng so với số liệu trước kiểm toán.

Cụ thể, theo số liệu trước kiểm toán, lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2020 của HAGL là 5.085 tỷ đồng. Còn số liệu sau kiểm toán lên đến 6.301 tỷ đồng.

Nguyên nhân của sự thay đổi này đến từ sự biến đổi ở nhiều khoản mục. Đầu tiên là số lỗ lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 tăng thêm 142 tỷ đồng. Thứ hai, lỗ thuần trong năm 2020 tăng thêm 55 tỷ đồng. Thứ ba, khoản mục "Giao dịch vốn trong nội bộ Tập đoàn với cổ đông không kiểm soát" bất ngờ chuyển từ dương (+) 741,7 tỷ đồng trước kiểm toán sang âm (-) 276,3 tỷ đồng sau kiểm toán.

Theo tìm hiểu, sở dĩ trước kiểm toán, "Giao dịch vốn trong nội bộ Tập đoàn với cổ đông không kiểm soát" dương hàng trăm tỷ đồng chủ yếu là do HAGL cho rằng Công ty Hưng Thắng Lợi bán hơn 93 triệu cổ phiếu HNG giúp tăng lợi nhuận chưa phân phối thêm 722 tỷ đồng. Tuy nhiên sau kiểm toán, dường như HAGL đã không còn hạch toán khoản lợi nhuận này vào lợi nhuận chưa phân phối.

Trước đó, HAGL đã "gây sốc" khi điều chỉnh tăng trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi thêm 5.057 tỷ đồng trong bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2019, khiến lợi nhuận lũy kế tính đến ngày 31/12/2019 đảo chiều từ 290 tỷ đồng thành lỗ lũy kế 4.766 tỷ đồng.

Phía HAGL cho biết, việc điều chỉnh này là do ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch Covid-19 khiến tập đoàn phải thực hiện rà soát lại khả năng thu hồi các khoản phải thu tồn đọng lâu ngày từ các năm tài chính trước đây.

Cũng trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, kiểm toán viên của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam có nhấn mạnh đến việc HAGL đã phát sinh khoản lỗ thuần 2.383 tỷ đồng trong năm 2020; cũng tại ngày này, khoản lỗ lũy kế của HAGL là 6.301 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của công ty này đã vượt quá tài sản ngắn hạn 6.498 tỷ đồng. Ngoài ra, tại ngày này, HAGL cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.

"Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn", kiểm toán viên cho biết.

Tin mới lên