Tài chính

Lợi nhuận 'èo uột', cổ phiếu của Vicem COXIVA tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

(VNF) - Theo báo tài chính của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (Vicem COXIVA, HoSE: DXV), lợi nhuận sau thuế của 6 tháng năm 2022 ở mức 103 triệu đồng.

Lợi nhuận 'èo uột', cổ phiếu của Vicem COXIVA tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Lợi nhuận 'èo uột', cổ phiếu của Vicem COXIVA tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), cơ quan này đã ban hành thông báo 1455/TB-SGDHCM về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV của Công ty Cổ phần VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (Vicem COXIVA, HoSE: DXV) theo Quyết định số 396/QĐ-SGDHCM ngày 17/6/2022.

Lý do DXV bị duy trì diện cảnh báo bởi căn cứ vào báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2022, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Vicem COXIVA là 103 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 5,9 tỷ đồng.

Chính vì lý do này, Cổ phiếu DXV chưa khắc phục được nguyên nhân bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định 17/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2022, của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo tài chính 6 tháng năm 2022, doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vicem COXIVA đạt gần 118 tỷ đồng.

Do giá vốn cao, lợi nhuận gộp chỉ còn hơn 7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế 6 tháng năm 2022 đạt 103 triệu đồng (6 tháng năm 2021 là 1,5 tỷ đồng).

Đối với tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 73 tỷ đồng, tăng 15,8% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho của doanh nghiệp này ghi nhận ở mức 22 tỷ đồng, giảm 24,13%.

Kết thúc nửa đầu năm, nợ phải trả của Vicem COXIVA đạt 20 tỷ đồng (chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn, ở mức 16 tỷ đồng), tăng 11,11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin mới lên