Học thuật

Lương hưu là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Tiền hưu trí hay lương hưu (pension) là gì?

Lương hưu là gì?

Tiền hưu trí hay lương hưu (pension) là các khoản tiền trả cho người về hưu, có thể trả một lần hoặc hàng tháng.

Tiền hưu trí hay lương hưu (pension) là các khoản tiền trả cho người về hưu, có thể trả một lần hoặc hàng tháng. Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát triển, tiền hưu trí có thể do nhà nước trả từ quỹ bảo hiểm xã hội hoặc do các quỹ hưu trí, công ty bảo hiểm tư nhân thanh toán.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Loại kế hoạch lương hưu phổ biến nhất là Chương trình hưu trí xác định quyền lợi - "defined benefit plan". Nhân viên sẽ nhận được một khoản thanh toán tương đương với một tỷ lệ phần trăm của mức lương trung bình mà họ nhận được trong vài năm qua khi việc làm với công ty hiện tại. Công thức này, bao gồm việc nhiều năm làm việc với cùng một công ty, sẽ quy định số tiền thanh toán được nhận hàng kỳ. Đây là một sự kết hợp của nhân viên và người sử dụng lao động để đóng góp quỹ trợ cấp, với việc người sử dụng lao động trả phần lớn nhất.

 

Tin mới lên