Diễn đàn VNF

'Môi trường thuận lợi, doanh nghiệp và người dân sẽ đầu tư nhiều'

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Cung, việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và kiến tạo một môi trường kinh doanh an toàn trên cơ sở thay đổi vai trò, công cụ quản lý, chức năng và năng lực của Nhà nước là động lực rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Ông Cung nói:

"Tôi nghĩ nhiệm kỳ tới sẽ có nhiều khó khăn bởi thế giới vẫn đang đối phó với dịch bệnh COVID-19 và nhiều biến động khác. Còn trong nước, như văn kiện trình Đại hội XIII nhận định, động lực tăng trưởng không còn như trước.

Vì vậy, việc bảo đảm quyền tự do kinh doanh và kiến tạo một môi trường kinh doanh an toàn trên cơ sở thay đổi vai trò, công cụ quản lý, chức năng và năng lực của Nhà nước là động lực rất quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Chúng ta có hy vọng để tin rằng: Nếu thực hiện tốt những gì Đại hội XIII đề ra, nhất là trong chiến lược 2021 - 2030, doanh nghiệp, người dân sẽ càng đầu tư nhiều hơn, lớn hơn, dài hạn hơn.

Để thực hiện được mục tiêu này, chúng ta cần tiếp tục xoá bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển KTTN; hỗ trợ KTTN đổi mới sáng tạo, hiện đại hoá công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn KTTN, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế.

 

TS Nguyễn Đình Cung

Để nền kinh tế có động lực tăng trưởng, Việt Nam cần có cơ chế, tài chính khuyến khích các doanh nghiệp tham gia nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ. Việt Nam cần hệ thống đổi mới sáng tạo Quốc gia, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Để trở thành miền đất hứa, Việt Nam cần tăng cường công tác bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đây là yếu tố đặc biệt quan trọng để bảo vệ sự sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 - 65%.

Tin mới lên