Tài chính

MPC: Lãi trước thuế 6 tháng gấp đôi cùng kỳ, nợ vay vượt ngưỡng 6.200 tỷ đồng

(VNF) – Kết quả kinh doanh 6 tháng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) khá tươi sáng với lợi nhuận trước thuế đạt 367 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

MPC: Lãi trước thuế 6 tháng gấp đôi cùng kỳ, nợ vay vượt ngưỡng 6.200 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, quý II/2018, doanh thu thuần của MPC đạt 3.544 tỷ đồng, giảm 3,1% so với cùng kỳ. Tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm từ 89,1% xuống 85,7% nên lợi nhuận gộp tăng 27%, đạt 505 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính chỉ đạt 23,7 tỷ đồng (giảm 10%). Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 6% (74 tỷ đồng), chi phí quản lý tăng 14%, (45,6 tỷ đồng). chi phí bán hàng giảm không đáng kể (174 tỷ đồng). Dù vậy, lợi nhuận trước thuế quý II/2018 của MPC vẫn đạt 238 tỷ đồng, tăng 77%.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của MPC đạt 6.615 tỷ đồng, tăng 4,3%; lợi nhuận trước thuế 367 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Về tài sản, tại ngày 30/6/2018, tổng tài sản của MPC đạt 10.532 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu do tăng tài sản ngắn hạn (đạt 9.075 tỷ đồng).

Cơ cấu tài sản của MPC đáng chú ý với khoản phải thu ngắn hạn giảm 32,5% còn 1.289,8 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 50% lên 6.105 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của MPC là 7.276 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Nợ ngắn hạn là 5.832 tỷ đồng, tăng 32%; nợ dài hạn là 1.444 tỷ đồng, giảm 31%.

Nợ vay chiếm tới 85% nợ phải trả, đạt giá trị 6.204 tỷ đồng (trong đó, nợ vay ngắn hạn là 4.818 tỷ đồng, nợ vay dài hạn là 1.386 tỷ đồng).

Vốn chủ sở hữu của MPC là 3.256 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 2,2 lần.

Tin mới lên