Tài chính

Năm 2018, Nhà nước sẽ vay 363.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ

(VNF) – Theo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 157.134 tỷ đồng.

Năm 2018, Nhà nước sẽ vay 363.000 tỷ đồng để bù đắp bội chi và trả nợ

Bội chi năm 2018 dự toán là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP

Khu vực doanh nghiệp FDI đóng góp 1/5 ngân sách nhà nước

Theo Nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.319.200 tỷ đồng (1,3 triệu tỷ đồng). Trong đó, thu nội địa 1.099.300 tỷ đồng (chiếm 83,3%); thu từ dầu thô 35.900 tỷ đồng (chiếm 2,7%); thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 179.000 tỷ đồng (chiếm 13,5%); thu viện trợ 5.000 tỷ đồng (chiếm 0,37%).

Trong 1.099.300 tỷ đồng thu nội địa: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 166.498 tỷ đồng (chiếm 15,14%); thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 222.823 tỷ đồng (chiếm 20,26%); thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 217.974 tỷ đồng (chiếm 19,82%);

Thu từ thuế thu nhập cá nhân 96.869 tỷ đồng (chiếm 8,8%); thuế bảo vệ môi trường 48.804 tỷ đồng (chiếm 4,4%); các loại phí, lệ phí 67.513 tỷ đồng (chiếm 6,1%); các khoản thu về nhà, đất 107.914 tỷ đồng (chiếm 9,8%);

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 27.100 tỷ đồng (chiếm 2,46%); thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 3.939 tỷ đồng (chiếm 0,36%); thu khác ngân sách 19.684 tỷ đồng (chiếm 1,79%); thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.582 tỷ đồng (chiếm 0,14%); thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế 118.600 tỷ đồng (chiếm 10,78%).

Trong 179.000 tỷ đồng thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 283.000 tỷ đồng (thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu 192.000 tỷ đồng; thuế xuất khẩu 6.835 tỷ đồng; thuế nhập khẩu 62.145 tỷ đồng; thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu 21.500 tỷ đồng; thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu 520 tỷ đồng). Hoàn thuế giá trị gia tăng là âm 104.000 tỷ đồng.

Chi thường xuyên và trả nợ chiếm 70% tổng chi ngân sách 2018

Cũng theo Nghị quyết, tổng chi ngân sách nhà nước dự toán năm 2018 là 1.523.200 tỷ đồng (1,5 triệu tỷ đồng).

Trong đó: chi đầu tư phát triển 399.700 tỷ đồng (chiếm 26,2%); chi dự trữ quốc gia 970 tỷ đồng (chiếm 0,63%); chi trả nợ lãi 112.518 tỷ đồng (chiếm 7,38%); chi viện trợ 1.300 tỷ đồng (chiếm 0,85%); chi thường xuyên 940.748 tỷ đồng (chiếm 61,76%); chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế 35.767 tỷ đồng (chiếm 2,35%); chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 tỷ đồng (chiếm 0,006%); dự phòng ngân sách nhà nước 32.097 tỷ đồng (chiếm 2,1%).

Bội chi ngân sách nhà nước là 204.000 tỷ đồng, tương đương 3,7% GDP, gồm: bội chi ngân sách trung ương 195.000 tỷ đồng (tương đương 3,54%GDP), bội chi ngân sách địa phương 9.000 tỷ đồng (tương đương 0,16% GDP).

Chi trả nợ gốc ngân sách trung ương 146.770 tỷ đồng (toàn bộ là nguồn vay để trả); chi trả nợ gốc ngân sách địa phương 12.974 tỷ đồng (trong đó từ nguồn vay để trả là 10.364 tỷ đồng; từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư 2.610 tỷ đồng).

Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 363.284 tỷ đồng. Trong đó, vay để bù đắp bội chi là 206.150 tỷ đồng; vay để trả nợ gốc là 157.134 tỷ đồng.

Tin mới lên