Người dân được lựa chọn cách tính tiền điện

Người dân sẽ được lựa chọn cách tính tiền điện?

Người dân sẽ được lựa chọn cách tính tiền điện?

Chí Hiếu - Nguyên Nga - 10/07/2020 07:51