Học thuật

Ngân hàng Anh là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu ngân hàng Anh (Bank of England) là gì?

Ngân hàng Anh là gì?

Ngân hàng Anh (Bank of England) là ngân hàng trung ương của Anh.

Ngân hàng Anh là gì?

Ngân hàng Anh (Bank of England) là ngân hàng trung ương của Anh. Ngân hàng Anh được cá nhà buôn ở London công nhận là ngân hàng thương mại và được thành lập nhờ một Đạo luật của Nghị viên Anh vào năm 1694.

Để đổi lại một khoản tiền cho chính phủ vay, ngân hàng Anh được trao đặc quyền thành lập công ty cổ phần hợp doanh và tiếp tục chiếm giữ vị thế độc quyền trong nghiệp vụ ngân hàng cổ phần hợp doanh ở Anh và xứ Wales cho đến năm 1826. Đặc quyền này làm cho nó đóng vai trò chủ đạo trong hoạt động ngân hàng ở Anh và trên thực tế đã trở thành tổ chức nắm giữ và quản lý dự trữ ngoại tệ của Anh. Trong thế kỷ 19 và 20, vai trò nhà nước của nó ngày càng tăng và từ lâu nó đã hoạt động với tư cách là một định chế nhà nước, chứ không còn là một định chế tư nhân. Vì vậy, ngân hàng Anh được quốc hữu hóa thông qua Đạo luật về Ngân hàng Anh năm 1946

Ngân hàng Anh là chủ ngân hàng của chính phủ và chủ ngân hàng của hệ thống ngân hàng, nhưng diểm đáng quan tâm nhất là nó chịu trách nhiệm thực hiện chính sách tín dụng và tiền tệ sau khi tham khảo ý kiến của Kho bạc (tên gọi là bộ tài chính Anh). Với tư cách ngân hàng của chính phủ, ngân hàng Anh nắm tài khoản của các cơ quan chính phủ trung ương, nhận các khoản thu và thanh toán các khoản chi tiêu của họ, quản lý các khoản nợ của chính phủ thông qua việc phát hành và thanh toán tín phiếu kho bạc cũng như các chứng khoán dài hạn: và cung cấp tín dụng ch ochinhs phủ (tức cho chính phủ vay tiền) theo cách thức mà các ngân hàng thường áp dụng

Chức năng của ngân hàng Anh

Ngân hàng Anh thực hiện chính sách tiền tệ thông qua hoạt động quản lý thị trường tiền tệ hàng ngày (bằng cách sử dụng nghiệp vụ thị trường mở), thông qua việc quản lý nợ và các nghiệp vụ khác có liên quan đến các loại trái phiếu của chính phủ Anh, và thông qua các biện pháp kiểm soát khác đối với khả năng thanh toán của hệ thống tài chính.

Từ năm 1981, ngân hàng Anh tác động vào lãi suất thị trường thông qua các phương tiện gián tiếp, chứ không trực tiếp bằng lãi suất cho vay tối thiểu. Ngoài ra, nó còn chịu trách nhiệm quản lý tài khoản cân bằng hối đoái và can thiệp vào thị trường, qua đó tác động vào tỷ giá hối đoái

Sau khi có Luật về Điều lệ Ngân hàng năm 1944, hoạt động của Ngân hàng Anh được hân bổ cho hai vụ: Vụ Phát hành chịu trách nhiệm phát hành tiền, còn Vụ nghiệp vụ ngân hàng chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động ngân hàng khác.

Trước đây, tài sản của Vụ phát hành hầu như chỉ bao gồm chứng khoán chính phủ, nhưng hiện nay phần lớn là tín phiếu và chứng chỉ nợ của chính quyền địa phương và đây là cơ sở để Ngân hàng Anh can thiệp vào thị trường tiền tệ cũng như thực hiện các hoạt động quản lý nợ.

Vụ Nghiệp vụ thực hiện hoạt động của Ngân hàng Anh với tư cách chủ ngân hàng của chính phủ và chủ ngân hàng của các ngân hàng thương mại. Ngân hàng Anh là bộ phận chịu trách nhiệm quan hệ với các ngân hàng trung ương nước ngoài và tổ chức quốc tế, cũng như với một số tổ chức tư nhân và cá nhân

Đạo luật 1946 trao cho Ngân hàng Anh quyền kiểm soát chính thức rộng rãi đối với ngân hàng thương mại. Nhưng để thực hiện các mục tiêu của chính sách tiền tệ, nó chủ yếu dựa vào ảnh hưởng không chính thức. Từ lâu người ta đã cho rằng Ngân hàng Anh phải có trách nhiệm ổn định và đảm bảo hoạt động lành mạnh của hệ thống ngân hàng kể cả các ngân hàng chiếu khấu

Tin mới lên