Ngân hàng

Ngân hàng được ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội 3%/năm

(VNF) - Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các tổ chức tín dụng (TCTD) thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020.

Ngân hàng được ngân sách cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội 3%/năm

Cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay nhà ở xã hội 3%/năm.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo quyết định, đối tượng áp dụng bao gồm: Ngân hàng Chính sách xã hội; các TCTD do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định trong từng thời kỳ; đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về cấp bù chênh lệc lãi suất đối với các TCTD, Quyết định nêu rõ, các khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện: Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các TCTD theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của NHNNViệt Nam; Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích theo quy định của pháp luật; Là khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trường hợp các khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với khoảng thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.

Trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết phần nợ quá hạn và khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo) thì khách hàng tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định.

Mức chênh lệch lãi suất được ngân sách nhà nước cấp bù cho các TCTD thực hiện cho vay chương trình nhà ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP là 3%/năm, áp dụng trong giai đoạn 2016 - 2020.

Thời gian được cấp bù chênh lệch lãi suất bằng thời gian các khoản cho vay đối với khách hàng vay vốn được quy định tại Điều 15, 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Về hướng dẫn cấp bù chênh lệc lãi suất đối với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý khi thực hiện cho vay để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định theo cơ chế cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định hiện hành áp dụng đối với Ngân hàng Chính sách xã hội khi cho vay các chương trình hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách của Nhà nước.

Quyết định nêu rõ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm cân đối, bố trí vốn đầu tư phát triển, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện cấp bù chênh lệc lãi suất thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của các TCTD để tổng hợp và bố trí dự toán ngân sách nhà nước hàng năm theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và Luật đầu tư công.

Bộ Tài chính căn cứ vào dự toán ngân sách nhà nước để giao thực hiện tạm cấp bù và quyết toán cấp bù chênh lệc lãi suất cho các TCTD; Chủ trì, phối hợp với NHNN Việt Nam thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệc lãi suất của các TCTD.

NHNN Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội và các TCTD do NHNN Việt Nam chỉ định thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về lãi suất cho vay ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và mức chênh lệch lãi suất cấp bù đối với các TCTD thực hiện cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Mặt khác, phối hợp với Bộ tài chính thực hiện rà soát, đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán cấp bù chênh lệch lãi suất của các TCTD.

Các TCTD có trách nhiệm thực hiện cho vay và hỗ trợ lãi suất đúng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, Quyết định này và các văn bản pháp luật khác có liên quan; Chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo đề nghị ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch lãi suất; Báo cáo kết quả thực hiện cho vay theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2018 và áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10/12/2015.

Tin mới lên