Ngân hàng

'Sống' nhờ cho vay: Mỗi nhà băng mỗi cảnh

'Sống' nhờ cho vay: Mỗi nhà băng mỗi cảnh

(VNF) - Có sự phân hóa khá rõ rệt về mức độ phụ thuộc vào hoạt động cho vay của các ngân hàng. Và cũng có sự khác biệt lớn trong định hướng cho vay ở nhiều ngân hàng: hướng đến an toàn hay hướng đến lợi nhuận.