Ngân hàng

Ngân hàng Việt sắp đón thêm 'khách hàng lớn' mua trái phiếu dài hạn

(VNF) - Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam dự kiến sẽ được phép mua trái phiếu dài hạn của các ngân hàng. Điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm tình trạng "cải thiện ảo" hệ số an toàn vốn bằng cách các ngân hàng mua trái phiếu lẫn nhau.

Ngân hàng Việt sắp đón thêm 'khách hàng lớn' mua trái phiếu dài hạn

Ngân hàng Việt sắp có thêm 'khách hàng lớn' mua trái phiếu dài hạn

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 312/2016/TT-BTC ngày 24/11/2016 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Theo đó, thông tư mới dự kiến sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 5 Thông tư số 312/2016/TT-BTC như sau: "Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi để đầu tư, mua trái phiếu Chính phủ; tín phiếu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; gửi tiền tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam".

So với thông tư cũ, dự thảo thông tư mới bổ sung thêm rằng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua trái phiếu dài hạn của tổ chức tín dụng hỗ trợ theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, các ngân hàng sẽ có thêm một khách hàng lớn sẵn sàng mua trái phiếu dài hạn. Điều này được kỳ vọng sẽ làm giảm tình trạng "cải thiện ảo" hệ số an toàn vốn bằng cách các ngân hàng mua trái phiếu lẫn nhau.

Ở khoản 5 Điều 5 Thông tư số 312/2016/TT-BTC, dự thảo mới sửa đổi, bổ sung: "Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để chi trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về bảo hiểm tiền gửi và cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Việc sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt phải đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến khả năng chi trả bảo hiểm tiền gửi cho người gửi tiền, đảm bảo an toàn vốn.

Trong trường hợp quỹ dự phòng nghiệp vụ không đủ để trả tiền bảo hiểm cho người gửi tiền, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được tiếp nhận hỗ trợ hoặc vay của tổ chức tín dụng, tổ chức khác có bảo lãnh của Chính phủ theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi và các văn bản hướng dẫn".

So với thông tư cũ, dự thảo thông tư mới bổ sung thêm nội dung Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được phép sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ để cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt.

Việc bổ sung nội dung này kéo theo việc bổ sung Điều 7a vào dự thảo, cụ thể: "Điều 7a. Xử lý tổn thất trong trường hợp cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt".

Theo đó, "Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được sử dụng số dư của khoản thu lãi cho vay đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đang hạch toán tại một tiểu khoản riêng của quỹ dự phòng nghiệp vụ theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 1 Thông tư này để bù đắp các tổn thất không thu hồi được vốn cho vay đặc biệt".

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư mới cũng bổ sung các quy định theo hướng tách bạch, làm rõ hơn các quy định trước đây.

Tin mới lên