Hồ sơ VNF

Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

(VNF) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý sử dụng vốn tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

Nghị quyết về chương trình hành động của Chính phủ về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước

Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong giai đoạn 2011-2016.

Bên cạnh đó, chương này cũng nhằm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, đồng thời đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội.

Ngoài ra, nghị quyết yêu cầu phải xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Quý độc giả quan tâm có thể xem Nghị quyết ban hành chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội tại đây.

 

Tin mới lên