Học thuật

Người theo thuyết tân Keynes là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Người theo thuyết tân Keynes hay nhà tân Keynes (neo-keynesian) là gì?

Người theo thuyết tân Keynes là gì?

Người theo thuyết tân Keynes hay nhà tân Keynes (neo-keynesian) Nhà kinh tế có xu hướng ủng hộ các luận điểm của Keynes, nhưng sau đó tìm cách xem xét lại chúng và làm cho chúng trở nên sâu sắc thêm trong phạm vi lý thuyết của Keynes.

Người theo thuyết tân Keynes hay nhà tân Keynes (neo-keynesian) là nhà kinh tế có xu hướng ủng hộ các luận điểm của Keynes, nhưng sau đó tìm cách xem xét lại chúng và làm cho chúng trở nên sâu sắc thêm trong phạm vi lý thuyết của Keynes.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Phân tích Keynes được kết hợp với kinh tế tân cổ điển để tạo ra cái mà thường được gọi là "tổng hợp tân cổ điển", vốn chi phối tư tưởng kinh tế vĩ mô chủ đạo. Nhiều người tin rằng nếu chính sách của chính phủ được sử dụng để đảm bảo việc làm luôn đầy đủ, nền kinh tế sẽ diễn biến như lý thuyết cổ điển hoặc tân cổ điển đã dự đoán.

 

Tin mới lên