Học thuật

Nguyên lý tăng tốc là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu nguyên lý tăng tốc (accelerator principle) là gì?

Nguyên lý tăng tốc là gì?

Nguyên lý tăng tốc (accelerator principle) hay còn gọi là mô hình tăng tốc

Nguyên lý tăng tốc (accelerator principle) hay còn gọi là mô hình tăng tốc. Nguyên lý này nhấn mạnh rằng mức đầu tư ròng trong nền kinh tế phụ thuộc vào những thay đỏi dự kiến của sản lượng.

Dưới hình thức đơn giản, chúng ta có thể viết: I1 = aΔYt1 + b. Trong đó, I1 là đầu tư vào năm t, a được gọi là gia tốc hay hệ số tăng tốc và ΔYt1 là sự thay đổi của sản lượng trong thời kỳ t+ 1. Như vậy, ΔYt1 là biến đại diện cho sự thay đổi dự kiến của sản lượng và b là mức đầu tư thay thế

Trong mô hình đơn giản này, đầu tư chỉ phụ thuộc vào kỳ vọng về sản lượng, không phụ thuộc vào lãi suất và đây là quan điểm của những người thuộc phái Keynes cực đoan về các yếu tố quyết định đầu tư. Trong mô hình phức tạp hơn (gọi là mô hình tăng tốc linh hoạt), hệ số a bị tác động bởi chi phí sử dụng tư bản và người ta còn tính đến độ trễ xây dựng của một số dự án đầu tư

Nguyên lý tăng tốc đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải những biến động của chu kỳ kinh doanh

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

 

Tin mới lên